Firmenbezeichnung:
Original Prager Taler s.r.o.

Vlašská 12/356
118 00 Praha 1

Tel.: +420 732 145 693

Email: info@pragertaler.cz

IČ 24792446
DIČ CZ24792446

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 174649
dále jen (Prodávající)

I. Úvodní ustanovení

1) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup výrobků firmy Original Prager Taler s.r.o. přes internet na internetových stránkách www.pragertaler.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a kupujícího (zákazník, spotřebitel – dále jen Kupující).
2) Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.
3) Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém jazyce.
4) Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1) Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na internetové adrese www.pragertaler.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
objednaném zboží a jeho ceně
způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o způsobu doručení objednávaného zboží
2) Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím objednávkového formuláře na internetové adrese www.pragertaler.cz je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
3) Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.
4) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

III. Práva a povinnosti Prodávajícího

1) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a dopravit objednané a potvrzené zboží na adresu udanou Kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.pragertaler..cz.
Potvrzení objednávky obsahuje informace o nákladech spojených s dodáním zboží
2) Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávce jsou důvěrné a naše firma se dle platných zákonů o ochraně osobních údajů zavazuje nesdělovat tyto informace třetím stranám s výjimkou případných partnerů zajišťujících přepravu jako jsou kurýrní společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zboží.
3) Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě pozdního objednání či z důvodů naplněné výrobní kapacity.

IV. Práva a povinnosti Kupujícího

1) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno, včetně kontaktní osoby, emailové adresy, telefonického spojení a požadovaného času doručení.
2) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně ceny za dopravu při převzetí zboží. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu rovnající se výši kupní ceny včetně dopravného, a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
3) S cenou včetně dopravného je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

V. Předání a doprava zboží

1) Způsob předání zboží určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak.
Druhy dopravy:
firemní doprava
kurýrní doprava
Česká pošta
2) Při objednání zboží v ceně 2 000,- Kč a více je balné a doprava po Praze zdarma a není účtováno.
V případě, že je cena zboží nižší než 2 000,- Kč, nebo je zboží dodáváno do místa mimo Prahu, je k celkové částce za zboží připočítána cena balného a dopravy.
3) Cena dopravy se řídí platným ceníkem České pošty a bude zákazníkovi sdělena při potvrzení objednávky Prodávajícím.
4) Cena balného je Kč 50,00 za jednu objednávku.
5) V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6) Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně telefonicky oznámit Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku převzít.

VI. Termín dodání

Součástí Kupní smlouvy je požadovaný termín dodání zboží. V případě nemožnosti dodržet požadovaný termín dodání ze strany Prodávajícího je Prodávající povinen o této skutečnosti Kupujícího telefonicky informovat neprodleně po zjištění nemožnosti dodržení požadovaného termínu dodání. V případě prodloužení doby dodání delší než 2 dny oproti požadovanému termínu dodání má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že takto učiní ihned, jakmile bude Prodávajícím informován o prodloužení doby dodání. Toto právo se nevztahuje na prodloužení doby dodání způsobené okolnostmi, které nejsou ovlivnitelné ze strany Prodávajícího (nehody, živelné pohromy apod.)

VII. Reklamace

1) U potravinářského zboží nabízeného Prodávajícím je záruka poskytována jen a pouze v rozsahu stanoveném příslušnými zákony pro zboží okamžité spotřeby. Reklamaci jakkoli poškozené nebo nekompletní dodávky zboží, tj. vad zjistitelných vizuální kontrolou zboží při jeho převzetí, musí zákazník uplatnit ihned u Prodávajícího a má právo takové zboží nepřevzít. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
2) Reklamace chutí, složení nebo jiných vnější prohlídkou nezjistitelných vad zboží musí zákazník uplatnit neprodleně po jejich zjištění a zároveň musí zajistit, aby po celou dobu od převzetí výrobku až po uplatnění reklamace byl výrobek uložen způsobem a při teplotě odpovídajícím požadavkům zákona a předpisů upravujících oblast výroby a skladování potravin. O oprávněnosti reklamace rozhodne pověřený pracovník firmy Original Prager Taler s.r.o. U zboží okamžité spotřeby budou oprávněné reklamace řešeny výměnou zboží nebo vrácením kupní ceny včetně dopravného.
3) Datum uplatnění reklamace je dáno datem fyzického předání zboží k reklamaci v místě určeném firmou Original Prager Taler s.r.o. pro příjem reklamací, jímž je sídlo prodávajícího na adrese Vlašská 12/356, 118 00 Praha 1.
4) K reklamaci je ve všech případech nutné předložit zboží a kopii účtenky.